Hyppää sisältöön
nuoria

Nuorat 

Searvegotte ulbmiliin lea ordnet nuoraide doaimmaid, fállat searvegotte oktavuođa ja oahpistit dovdat Ipmila. 

Nuoraid eahkedat

Nuoraid eahkediin borrat eahketbiepmu, ságastallat, speallat sierralágan spealuid ja muhtumin vehá gilvalitge ja imaštallat eallima Biibbala sáni guoras. Buresboahtin!

Leairrat ja mátkkit

Nuoraide ordnejuvvojit maiddái leairrat ja uhccit mátkkit. Jahkásaččat dahkat mátki Turkui Eana Oidnosis-dáhpáhussii. Duháhiid nuoraid čohkkejeaddji Davviriikkkaid stuorámus kristtalaš nuoraiddáhpáhus leage imáštallamiid báiki unna searvegotte nuoraide. 

Nuoraide, geat leat leamašan rihppaskuvllas, lea vejolaš oasálastit ISKO-skuvlejupmái, mat ordnejuvvojit ovttas ee. Anára ja Soađegili searvegottiin. Stuoruhiid skuvlen ráhkkanahttá doaibmat mánáidrieggá jođiheaddjin ja leairrain. 

Stuoruhat ja mánáidrieggáid jođiheaddjit

Stuorut leat stuorra rolas searvegotte nuoraidbarggus. Stuorut lea nuorra, guhte lea čađahan rihppaskuvlla ja doaibmá joavkkujođiheaddjin ja veahkkin leairrain ja mátkkiin. Stuoruhat čáđahit skuvlejumi, mii lágiduvvo  ISKO-stuoruhiid skuvlenleairan moatte geardde jagis. Buresboahtin stuoruhiid skuvlejupmái!


Stuorut sáhttá doaibmat maiddái mánáidrieggá jođiheaddjin. Stuorut sáhttá jođihit mánáidrieggá, mii lea juo álggahan doaimmas dahje álggahit vaikke veahkkejođiheaddjin. Leago dus miela miel´ astoáiggedoaibma, man hálidivččet juohkit earáin? Sáhtášiigo das boahtit searvegotte mánáidriekkis, man don jođihat juogo okto dahje ovttas skihpáriin. Nuoraidbargis fidnet veahki ja doarjaga mánáidrieggá lágideapmái. Váldde oktavuođa! Mánáidrieggáid jođiheaddjiide mákset smávva bálkká. 
 

Váldde oktavuođa

Nuoraidbargi
Deanugeaidnu 1
99980 Ohcejohka

Mánná- ja bearašbargu, vuolledásseahkásaš mánáid bargu, nuoraidbargu ja rihppaskuvlabargu.